You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Loading...

Algemene voorwaarden

1. GELDIGHEIDSDUUR OFFERTE – Het door Gentboot in de bijzondere voorwaarden gedane voorstel is 7 dagen geldig wat prijs betreft. De beschikbaarheid is onderhevig aan first come, first served principe.

2. RESERVERING – Gentboot behoudt zich het recht voor om de reservering te weigeren en zal de klant hiervan per e-mail of per aangetekende brief inlichten binnen de 14 dagen na ontvangst van de ondertekende offerte.

3. ANNULERING DOOR DE KLANT– Annulering van een reservering moet altijd schriftelijk gebeuren per e-mail of per aangetekende brief. Bij een annulering méér dan 21 dagen voor de reserveringsdatum worden geen kosten aangerekend.
Bij een annulering tussen 21 dagen en 7 dagen voor de reserveringsdatum zijn de kosten beperkt tot 50% van het bedrag, of kan de klant kiezen om een cadeaubon voor het volledige bedrag te ontvangen (met geldigheid van 2 jaar).
Bij een annulering in de 7 dagen voor de reserveringsdatum is de volledige prijs verschuldigd.

4. ANNULERING DOOR GENTBOOT – De afgesproken datum is bindend voor Gentboot doch kan in de volgende gevallen door Gentboot eenzijdig geannuleerd worden: (1) bij ziekte van de kapitein, (2) bij de voorspelling van storm of aanzienlijke mist, (3) bij de voorspelling van aanhoudende zware regenbuien, gebaseerd op het weerbericht van de dag voor de afvaart. In overleg met de klant wordt een nieuwe datum afgesproken. Een annulering door Gentboot binnen deze voorwaarden kan nooit aanleiding geven tot een schadeclaim door de klant lastens Gentboot.

5. MECHANISCHE PROBLEMEN EN OVERMACHT – Wanneer zich bij de aanvang of tijdens de trip een voorval inzake mechanische pech aan de boot zou voordoen die meer dan één uur duurt, wordt aan de klant zonder meerkost een nieuwe trip aangeboden. Mechanische problemen ontbinden de overeenkomst niet en geven geen aanleiding tot een schadevergoeding lastens Gentboot. Onvoorziene omstandigheden zoals stremmingen, defecten aan bruggen of andere gevallen van overmacht, waardoor de reisroute onverwachts onderbroken wordt, is geen reden tot ontbinding van de overeenkomst en is geen grond van aansprakelijkheid in hoofde van Gentboot.

6. SCHADE/ONGEVALLEN/VEILIGHEID – Alle schade aangebracht aan de boot door de klant en/of de passagiers zal verhaald worden op de schadeveroorzaker. De klant is samen met de schadeveroorzaker hoofdelijk en ondeelbaar gehouden tot de vergoeding van de schade. Dieren aan boord zijn verboden. Roken aan boord is verboden. Voor elke opvarende is er een zwemvest beschikbaar. Het niet dragen van een zwemvest, is op eigen risico.

7. MINDERJARIGEN – Ouders (of voogd) zijn verantwoordelijk voor minderjarigen. Gentboot of de kapitein kan in geen enkel geval als toezichthouder van een minderjarige worden beschouwd.

8. BETALING – Onze facturen zijn contant betaalbaar, zonder korting. In geval van vertraging of laattijdigheid zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling een interest ten belope van 8 % per jaar verschuldigd zijn, alsook een forfaitaire vergoeding gelijk aan 10 % van het openstaande factuurbedrag, met een minimum van € 150,00.

9. MAALTIJDEN – Maaltijden en dranken kunnen tegen betaling afgenomen worden tijdens de trip volgens de aldaar aangeboden prijzen.

10. HOOFDELIJK EN ONDEELBAAR – De klant blijft hoofdelijk en ondeelbaar gehouden voor alle betalingen en alle verbintenissen ook wanneer de klant gevraagd heeft om een factuur op te maken aan een derde.

11. GDPR – Wij verzamelen en verwerken de persoonsgegevens die wij van u ontvangen met het oog de uitvoering van de overeenkomst, het klantenbeheer, de aankopen, de boekhouding en direct marketingactiviteiten. De rechtsgronden zijn de uitvoering van de overeenkomst, het vervullen van wettelijke en reglementaire verplichtingen en/of het gerechtvaardigd belang. De verwerkingsverantwoordelijke is BV Twin Flames, met zetel te 9080 Lochristi, Dorp-Oost 21/306. Deze persoonsgegevens zullen enkel worden doorgegeven aan verwerkers, ontvangers en/of derden voor zover dit noodzakelijk is in het kader van voormelde doeleinden voor de verwerking. De klant bevestigt dat hij afdoende werd geïnformeerd over de verwerking van zijn persoonsgegevens.

12. BETWISTING – Dit contract valt onder de Belgische wetgeving. In geval van betwisting zijn uitsluitend de rechtbanken van het arrondissement Gent bevoegd.

Bedrijfsgegevens
Gentboot is een merknaam van Twin Flames bv, BE-0754.743.142 - Dorp-Oost 21/306, 9080 Lochristi